gioithieu

 

Mô tả: Dầu thủy lực cấp thực phẩm
Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO 21469
Bao bì: 20L/Xô

Thông số kỹ thuật

Các bài liên quan