gioithieu

 

Mô tả: Dầu dệt kim
Tiêu chuẩn kỹ thuật: Dầu tẩm sợi
Bao bì: 208L/Phuy

Thông số kỹ thuật

Các bài liên quan