Phạm Hòa – Vinanet

Nguồn: Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV)