gioithieu
Trang chủ Dầu hàng hải

Dầu hàng hải

AURELIA TI 3030 & TI 4030

 

Mô tả: Dầu động cơ
Tiêu chuẩn kỹ thuật: API – CF
Bao bì: Phuy 205L

TALUSIA UNIVERSAL

 

Mô tả: Dầu xy lanh
Tiêu chuẩn kỹ thuật: SAE 50
Bao bì: Phuy 205L

DISOLA M3015

 

Mô tả: Dầu động cơ
Tiêu chuẩn kỹ thuật: API – CF
Bao bì: Phuy 205L

ATLANTA MARINE D2005

 

Mô tả: Bôi trơn động cơ Diesel chữ thập
Tiêu chuẩn kỹ thuật: SAE 20, 30,40
Bao bì: Phuy 205L