Trang chủ Dầu công nghiệp Dầu truyền nhiệt

Dầu truyền nhiệt

TOTAL SERIOLA 1510

 

Mô tả: Dầu truyền nhiệt gốc khoáng
Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO 6743/12 cấp L nhóm QC
Bao bì: 208L/Phuy

TOTAL SERIOLA D TH

 

Mô tả: Phụ gia làm sạch
Tiêu chuẩn kỹ thuật: làm sạch ống truyền nhiệt
Bao bì: 208L/Phuy

TOTAL SERIOLA K 3120

 

Mô tả: Dầu truyền nhiệt tổng hợp
Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO 6743/12 cấp L nhóm QB
Bao bì: 208L/phuy