Dầu thủy lực

TOTAL AZOLLA ZS

 

Mô tả: Dầu thủy lực gốc khoáng
Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO 6743/4 HM
Bao bì: 208L/Phuy

TOTAL AZOLLA AF

 

Mô tả: Dầu thủy lực không tạo tro
Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO 6743/4 HM
Bao bì: Phuy

TOTAL EQUIVIS ZS

 

Mô tả: Dầu thủy lực cao cấp
Tiêu chuẩn kỹ thuật:
AFNOR NF E 48-603 HV
Bao bì: 208L/Phuy

TOTAL EQUIVIS AF

 

Mô tả: Dầu thủy lực không kẽm
Tiêu chuẩn kỹ thuật:
ISO 6743/4 HV
Bao bì: 208L/Phuy

TOTAL HYDRANSAFE HFC 146

 

Mô tả: Dầu thủy lực chống cháy
Tiêu chuẩn kỹ thuật:
ISO 6743/4HFC
Bao bì: 208L/Phuy

TOTAL HYDRANSAFE HFDU

 

Mô tả: Dầu chống cháy phân hủy sinh học
Tiêu chuẩn kỹ thuật:
ISO 6743/4 HFDU
Bao bì: 208L/Phuy